Para colexiarse debe cubrir todos os impresos e remitilos debidamente asinados ao Colexio, persoalmente, por email ou por correo postal:

 

A documentación a adxuntar e:

  •  Impreso solicitude

  •  Fotocopia do Título de Licenciado ou certificado de pagar os dereitos (*) 

  •  Duas fotos tamaño carne

  •  Fotocopia do DNI (*)

  •  Curriculum Vitae

  •  Orden autorizando o cobro das cuotas mediante cargo na conta da entidade bancaria

  •  Xustificante de ingreso da cuota de entrada.

A documentación marcada con un asterisco (*) deberá estar compulsada, no caso de realizara a  colexiación por correo postal/email.

 

Todos os colexiados polo feito de pertencer ao Colexio están cubertos automaticamente por un Seguro de Responsabilidade Civil.
A  cota de entrada é de 40 euros e a cota anual de 120 euros que se abona nos meses de xaneiro e xullo (60 euros cada semestre).
Ademais, deberá abonar a parte proporcional ao mes en que se  colegia da cota anual.
Unha vez colexiado/a poderase solicitar a cota reducida de 60 euros anuais (30 € /semestre) mediante escrito dirixido ao Decano-Presidente, achegando acreditación da  situacion de desemprego.

Pode consultar A Lei de Colexios Profesionais de Galicia e Lei de Colexios Profesionais, para que unha vez debidamente informado/a, sexa unha decisión personal  colexiarse si non se exerce todavía a profesión.

COLEXIARSE

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

PREMIO A LA EXCELENCIA QUIMICA EMPRESARIAL DE GALICIA

PREMIO A  EXCELENCIA QUÍMICA EMPRESARIAL DE GALICIA 2017

Este premio foi creado polo Colexio Oficial de Químicos de Galicia para recoñecer o labor das empresas, que, asentadas na Comunidade Autónoma de Galicia, desenvolven o fomento e impulso do sector Químico e xeran riqueza a través da Química.

No ano 2017 o Premio foi para a planta de REPSOL en Arteixo.

HORARIO E SITUACIÓN
Ubicación

Edificio Area Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela

A Coruña

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tlfn. 981 93 93 38

Horario

Luns- Venres

10:00-14:00hrs.

 

Aviso Legal      > >>       Política de Privacidade       >>>    Accesibilidade

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Edificio Area Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela.

(A Coruña)

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tlfn. 981 93 93 38