ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE GALICIA

Coa denominación de Asociación de Químicos de Galicia constitúese unha corporación de dereito privado, de ámbito autonómico e sen ánimo de lucro. Acorde coa lexislación vixente, esta Asociación terá personalidade xurídica propia e gozará de plena capacidade operativa.

Os fins desta Asociación son:

1. Contribuír ao coñecemento e divulgación da Ciencia Química en todos os seus aspectos, despois de que supón unha ciencia fundamental para o  desenvolvimiento e benestar da Sociedade galega.

2. Fomentar a relación e cooperación entre os seus membros así como o avance e difusión da Química, coordinando os seus esforzos nos campos do ensino, da investigación e das súas aplicacións  na Comunidade Autónoma de Galicia.

3. Colaborar coas Institucións de docencia e investigación galegas, nacionais e  estranjeras; ofrecendo e dirixindo cursos, seminarios e conferencias; promovendo reunións e concertando convenios con aquelas.


MENCIÓNS HONORÍFICAS

   Presidente de Honra

   D. Ignacio Ribas Marqués (08.01.1950)


HISTORIA


15 de Agosto de 1945

    Fundación da Asociación Nacional de Químicos de España ( ANQUE)

21 de xaneiro de 1946

    Creación da Delegación en Galicia de  ANQUE

28 de febreiro de 1966

    Recoñécese a lexitimidade e finalidade de  ANQUE

Febreiro de 1979

    Aparece o número cero de “GALICIA QUÍMICA”, órgano de información do Colexio Oficial e a  ANQUE de Galicia

    Cambio de denominación da Delegación  ANQUE-Galicia pola de Agrupación Territorial de Químicos de Galicia- ANQUE

Abril de 2005

    Cambio de denominación da Agrupación Territorial de Galicia de  ANQUE pola de Asociación de Químicos de Galicia

Horario

Luns- Venres

10:00-14:00hrs.

Os colexiados que desexen solicitar unha cita deben xestionala por correo ou por teléfono

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Edificio Área Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela.

(A Coruña)

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tel. 981 93 93 38

Aviso Legal      > >>       Política de Privacidade       >>>    Accesibilidade