top of page

COLEXIARSE

Para colexiarse debe cubrir todo o impreso e remitilo debidamente asinado ao Colexio, persoalmente ou por correo postal:

DOCUMENTACIÓN

A documentación para achegar é:

  •   Formulario de solicitude autorizando a cobranza das cotas mediante cargo en conta bancaria

  •   Fotocopia do Título de Licenciado / Graduado ou certificado de ter pagados os dereitos (*)  

  •   Dúas fotografías tamaño carné

  •   Fotocopia do DNI (*)

  •   Currículum vitae

  •   Xustificante de ingreso da cota de entrada.

A documentación marcada cun asterisco (*) deberá estar compulsada, en caso de realizar a colexiación por correo postal.

Os títulos estranxeiros deben estar homologados e deberán presentar a documentación correspondente

 

 

INFORMACIÓN

Todos os colexiados polo feito de pertencer ao Colexio están cubertos automaticamente por un Seguro de Responsabilidade Civil. (Deberá cubrir un formulario unha vez estea colexiado) ​

A cota de entrada é de 40 euros máis a parte proporcional do semetre en curso. (Pregunta á secretaria o importe a ingresar e o número de conta)

A cota anual de 120 euros que se abona nos meses de xaneiro e xullo (60 euros cada semestre). 

Unha vez colexiado/a poderase solicitar a cota reducida de 60 euros anuais (30 € /semestre) mediante escrito dirixido ao Decano-Presidente, achegando acreditación da situación de desemprego.

Pode consultar a Lei de colexios profesionais de Galicia e a Lei de colexios profesionais , para que unha vez debidamente informado/a, sexa unha decisión persoal colexiarse se non se exerce aínda a profesión.

PRECOLEXIARSE


Con obxecto de dar a coñecer o Colegio Oficial de Químicos de Galicia entre as persoas do último curso do Grao de Química na Universidade, crease este procedemento de precolexiación para dito alumnado. Co a precolexiación, o alumnado desfrutaría dun año de permanencia no Colexio Oficial de Químicos de Galicia coñecendo o seu funcionamento, as súas actividades e o que o Colexio pode aportar a o seu desenvolvemento profesional e á profesión química.
Este período de precolexiación durará 18 meses, empezando a contar dende o momento da firma da súa precolexiación. Una vez finalizado di
to período, a persoa precolexiada poderá optar por seguir no Colexio Oficial de Químicos de Galicia ou non colexiarse.

A cota de entrada para precolegiarse é de 20€ a ingresar para formalizar a inscrición.

bottom of page