top of page

ESTATUTOS

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Xeral dos Colexios Oficiais de Químicos e o seu Consello Xeral

 

NORMATIVA

Réxime Interno do Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Réxime Interno da Quenda de Peritos Xudiciais


Código de Ética Química

REGULAMENTO DA DISTINCIÓN COLEXIADO DISTINGUIDO O COLEXIADA DISTINGUIDA


A normativa colexial cuxo contido se opoña á redacción vixente da Lei de colexios profesionais, a Lei 17/2009 de libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, a Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), a Lei 1/2010 (Lei Ómnibus de Galicia) e a Real. Queda derrogado o Decreto 1000/2010 de visado de colexiado obrigatorio e, polo tanto, non é de aplicación polo Colexio Oficial de Químicos de Galicia.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN E DETECCIÓN DO ACOSO SEXUAL, POR MOTIVOS DE SEXO E LABORAL E VIOLENCIA DE XÉNERO

LEXISLACIÓN

NORMATIVA DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

 • Decreto do 7 de xullo de 1944 , de ordenación das Facultades de Ciencias.

 • Real decreto 436/1992 , do 30 de abril, polo que se establece o título universitario oficial de licenciado en Química e as directrices xerais dos estudos conducentes á súa obtención.

 • Real decreto 1561/1997 , do 10 de outubro, polo que se modifican parcialmente diversos reais decretos polos que se establecen títulos universitarios oficiais e as directrices xerais dos plans de estudos que conducen á súa obtención.

 • Real decreto 371/2001, do 6 de abril, polo que se modifican parcialmente diversos reais decretos polos que se establecen títulos universitarios oficiais e as directrices xerais dos plans de estudos que conducen á súa obtención.

 • Real decreto 967/2014, do 21 de novembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para a homologación e declaración de equivalencia ao grao e o nivel académico universitario oficial e para a validación dos estudos estranxeiros de educación superior, e o procedemento para determinar a correspondencia cos niveis. do marco español de cualificacións para as ensinanzas superiores dos títulos oficiais de Arquitecto, Enxeñeiro, Licenciado, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico e Diplomado.

 • Real decreto 1393/2007 , do 29 de outubro, polo que se establece o Regulamento das Ensinanzas Universitarias Oficiais.

 • Real decreto 822/2021, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias e o procedemento para garantir a súa calidade.

NORMATIVA DE ACTUACIÓNS PROFESIONAIS:

 • Decreto do 2 de setembro de 1955 , polo que se regula a situación profesional dos Licenciados en Ciencias Químicas.

 • Decreto 2281, do 10 de agosto de 1963 , polo que se regula o Doutoramento en Química Industrial e as facultades dos titulados.

 • Real decreto 1163/2002 , do 8 de novembro, polo que se crean e regulan as especialidades sanitarias de químicos, bioquímicos e biólogos, polo que se establece o acceso ás especialidades sanitarias: Análises Clínicas, Bioquímica Clínica, Microbioloxía e Parasitoloxía e Radiofarmacia.

 • Real decreto 183/2008 , do 8 de febreiro, polo que se determinan e clasifican as especialidades en Ciencias da Saúde e se desenvolven determinados aspectos do sistema de formación sanitaria especializada. Se derroga parte do Real decreto 1163/2002

 • Decreto do 9 de marzo de 195 , polo que se crean os Colexios Oficiais de Doutores e Licenciados en Ciencias Químicas e Fisicoquímicas, que definen o seu réxime societario pola Orde do 10 de xaneiro de 1952, modificada pola Orde do 9 de decembro de 1961.

 • Real decreto 3428/200 , do 15 de decembro, polo que se actualiza o réxime de vida social desta profesión regulada coa aprobación dos estatutos xerais dos colexios oficiais de químicos e do seu Consello Xeral.

 • Real Decreto 1837/2008 , polo que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2005/36/CE, pola que se establece que a profesión de Químico é unha profesión regulada, como fixera no seu día o RD 1665/1991.

 • Lei 1/2000 , do 7 de xaneiro, de axuizamento civil.

 • Real Decreto do 14 de setembro de 1882 polo que se aproba a Lei de Enxuizamento Criminal.

MEMORIAS

Diagrama de flujo

Contacta con COLQUIGA

Grazas pola túa mensaxe!

bottom of page