top of page

ESTATUTOS

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Xeral dos Colexios Oficiais de Químicos e o seu Consello Xeral

Estatutos de Precolexiación

 

NORMATIVA

Réxime Interno do Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Réxime Interno da Quenda de Peritos Xudiciais


Código de Ética Química

REGULAMENTO DA DISTINCIÓN COLEXIADO DISTINGUIDO O COLEXIADA DISTINGUIDA


A normativa colexial cuxo contido se opoña á redacción vixente da Lei de colexios profesionais, a Lei 17/2009 de libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, a Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), a Lei 1/2010 (Lei Ómnibus de Galicia) e a Real. Queda derrogado o Decreto 1000/2010 de visado de colexiado obrigatorio e, polo tanto, non é de aplicación polo Colexio Oficial de Químicos de Galicia.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN E DETECCIÓN DO ACOSO SEXUAL, POR MOTIVOS DE SEXO E LABORAL E VIOLENCIA DE XÉNERO

LEXISLACIÓN

NORMATIVA DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

 • Decreto do 7 de xullo de 1944 , de ordenación das Facultades de Ciencias.

 • Real decreto 436/1992 , do 30 de abril, polo que se establece o título universitario oficial de licenciado en Química e as directrices xerais dos estudos conducentes á súa obtención.

 • Real decreto 1561/1997 , do 10 de outubro, polo que se modifican parcialmente diversos reais decretos polos que se establecen títulos universitarios oficiais e as directrices xerais dos plans de estudos que conducen á súa obtención.

 • Real decreto 371/2001, do 6 de abril, polo que se modifican parcialmente diversos reais decretos polos que se establecen títulos universitarios oficiais e as directrices xerais dos plans de estudos que conducen á súa obtención.

 • Real decreto 967/2014, do 21 de novembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para a homologación e declaración de equivalencia ao grao e o nivel académico universitario oficial e para a validación dos estudos estranxeiros de educación superior, e o procedemento para determinar a correspondencia cos niveis. do marco español de cualificacións para as ensinanzas superiores dos títulos oficiais de Arquitecto, Enxeñeiro, Licenciado, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico e Diplomado.

 • Real decreto 1393/2007 , do 29 de outubro, polo que se establece o Regulamento das Ensinanzas Universitarias Oficiais.

 • Real decreto 822/2021, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias e o procedemento para garantir a súa calidade.

NORMATIVA DE ACTUACIÓNS PROFESIONAIS:

 • Decreto do 2 de setembro de 1955 , polo que se regula a situación profesional dos Licenciados en Ciencias Químicas.

 • Decreto 2281, do 10 de agosto de 1963 , polo que se regula o Doutoramento en Química Industrial e as facultades dos titulados.

 • Real decreto 1163/2002 , do 8 de novembro, polo que se crean e regulan as especialidades sanitarias de químicos, bioquímicos e biólogos, polo que se establece o acceso ás especialidades sanitarias: Análises Clínicas, Bioquímica Clínica, Microbioloxía e Parasitoloxía e Radiofarmacia.

 • Real decreto 183/2008 , do 8 de febreiro, polo que se determinan e clasifican as especialidades en Ciencias da Saúde e se desenvolven determinados aspectos do sistema de formación sanitaria especializada. Se derroga parte do Real decreto 1163/2002

 • Decreto do 9 de marzo de 195 , polo que se crean os Colexios Oficiais de Doutores e Licenciados en Ciencias Químicas e Fisicoquímicas, que definen o seu réxime societario pola Orde do 10 de xaneiro de 1952, modificada pola Orde do 9 de decembro de 1961.

 • Real decreto 3428/200 , do 15 de decembro, polo que se actualiza o réxime de vida social desta profesión regulada coa aprobación dos estatutos xerais dos colexios oficiais de químicos e do seu Consello Xeral.

 • Real Decreto 1837/2008 , polo que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2005/36/CE, pola que se establece que a profesión de Químico é unha profesión regulada, como fixera no seu día o RD 1665/1991.

 • Lei 1/2000 , do 7 de xaneiro, de axuizamento civil.

 • Real Decreto do 14 de setembro de 1882 polo que se aproba a Lei de Enxuizamento Criminal.

MEMORIAS

Diagrama de flujo
bottom of page