top of page

ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE GALICIA

Co nome de Asociación de Químicos de Galicia, constitúese unha corporación de dereito privado, autónoma e sen ánimo de lucro. De acordo coa lexislación vixente, esta Asociación terá personalidade xurídica propia e terá plena capacidade operativa.

Os fins desta Asociación son:

  1. Contribuír ao coñecemento e difusión da Ciencia Química en todos os seus aspectos, na medida en que é unha ciencia fundamental para o desenvolvemento e o benestar da sociedade galega.

  2. Promover a relación e a cooperación entre os seus membros, así como o avance e difusión da Química, coordinando os seus esforzos nos campos da docencia, a investigación e as súas aplicacións na Comunidade Autónoma de Galicia.

  3. Colaborar con institucións galegas, nacionais e estranxeiras de ensino e investigación; ofrecer e dirixir cursos, seminarios e conferencias; promovendo reunións e celebrando acordos con elas.

 

MENCIÓNS DA HONRA

Presidente da honra

D. Ignacio Ribas Marqués (08.01.1950)

 

HISTORIA

 

15 de agosto de 1945

  • Fundación da Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE)

21 de xaneiro de 1946

  • Creación da Delegación ANQUE en Galicia

28 de febreiro de 1966

  • Recoñécese a lexitimidade e o propósito de ANQUE

Febreiro de 1979

  • Aparece o número cero de "GALICIA QUÍMICA", órgano de información do Colexio Oficial e do ANQUE de Galicia

  • Cambio de nome da Delegación de ANQUE-Galicia pola de Agrupación Territorial de Químicos de Galicia-ANQUE

Abril de 2005

  • Cambio de nome do Grupo Territorial de Galicia de ANQUE á Asociación de Químicos de Galicia

Ano 2018 

  • A Asociación de Químicos de Galicia xunto coas asociacións de Asociación de Químicos de Andalucía, a Asociación de Químicos de Aragón e Navarra, a Asociación de Químicos do Principado de Asturias, a Asociación de Químicos de Castela e León, e a Asociación de Químicos da Comunidade Valenciana fundan a GAQ (Grupo Asociacións de Química). No ano 2021 uniuse a Associació de Químics de Catalunya.

bottom of page