ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE GALICIA

Co nome de Asociación de Químicos de Galicia, constitúese unha corporación de dereito privado, autónoma e sen ánimo de lucro. De acordo coa lexislación vixente, esta Asociación terá personalidade xurídica propia e terá plena capacidade operativa.

Os fins desta Asociación son:

1. Contribuír ao coñecemento e difusión da Ciencia Química en todos os seus aspectos, na medida en que é unha ciencia fundamental para o desenvolvemento e o benestar da sociedade galega.

2. Promover a relación e a cooperación entre os seus membros, así como o avance e difusión da Química, coordinando os seus esforzos nos campos da docencia, a investigación e as súas aplicacións na Comunidade Autónoma de Galicia.

3. Colaborar con institucións galegas, nacionais e estranxeiras de ensino e investigación; ofrecer e dirixir cursos, seminarios e conferencias; promovendo reunións e celebrando acordos con elas.

MENCIÓNS HONORABLES

Presidente de honra

D. Ignacio Ribas Marqués (08.01.1950)

HISTORIA

15 de agosto de 1945

  • Fundación da Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE)

21 de xaneiro de 1946

  • Creación da Delegación ANQUE en Galicia

28 de febreiro de 1966

  • Recoñécese a lexitimidade e o propósito de ANQUE

Febreiro de 1979

  • Aparece o número cero de "GALICIA QUÍMICA", órgano de información do Colexio Oficial e do ANQUE de Galicia

  • Cambio de nome da Delegación de ANQUE-Galicia pola de Agrupación Territorial de Químicos de Galicia-ANQUE

Abril de 2005

  • Cambio de nome do Grupo Territorial de Galicia de ANQUE á Asociación de Químicos de Galicia

Horario

Luns- Venres

10:00-14:00hrs.

Os colexiados que desexen solicitar unha cita deben xestionala por correo ou por teléfono

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Edificio Área Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela.

(A Coruña)

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tel. 981 93 93 38

Aviso Legal      > >>       Política de Privacidade       >>>    Accesibilidade