top of page

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Datos Identificativos do Titular da Páxina Web:


De conformidade coa  Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE).

Obrigacións de información xeral establecidas no artigo 10 da LSSI.

A presente política regula o acceso e o uso do sitio web https://www.colquiga.org propiedade de: 

Razón social: COLEXIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA (COLQUIGA)   
CIF: Q3670003G
Domicilio: RÚA LISBOA, 10 CC ÁREA CENTRAL, 1ª PTA LOCAL-  31E, 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 623 033 325
Email: secretaria@colquiga.org 

Política de Protección de Datos:

Lexislación. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento Europeo de Protección de Datos, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais obtéñanse do interesado.

Responsable do tratamento. COLEXIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA. Dirección: RÚA LISBOA, 10 CC ÁREA CENTRAL,  PTA LOCAL-  31E, 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: secretaria@colquiga.org 

Delegado de Protección de Datos. Pode contactar co Delegado de Protección de Datos (DPD) para aclarar calquera cuestión que precise en relación coa xestión do tratamento dos seus datos persoais, a través do correo lopd@megamailconsultores.es  coa referencia “Á atención do DPD de COLQUIGA”.

Finalidade do tratamento. A finalidade do tratamento será

 • Formulario de Contacto. Se realiza unha consulta por medio do noso formulario de contacto a finalidade é a de xestionar as solicitudes de información ou contacto recibidas.

 • Colexiación. No caso de que solicite o alta como colexiado a finalidade será a de tramitar a súa incorporación ao colexio profesional.

 • Formulario de Inscrición a congresos e cursos. No caso que solicite a inscrición aos congresos ou cursos organizados polo colexio profesional a finalidade será a de tramitar as solicitudes de inscrición.

 • Portelo único. A finalidade do tratamento será a de xestionar as solicitudes de alta para o acceso ao portelo único necesario para poder realizar trámites co colexio profesional, obter información de como realizalos, así como coñecer en todo momento o estado no que se atopan.

 

Legitimización. A base legal para o tratamento dos datos é o consentimento outorgado polo interesado. 

Conservación dos datos. Os datos proporcionados conservaranse durante os seguintes prazos:

Formulario de Contacto. No caso do formulario de contacto durante o tempo necesario para a tramitación da resposta da consulta. Nunca será superior a 1 ano desde o último contacto.

 

 • Colexiación. No caso de solicitar o alta como colexiado mentres permaneza de alta no colexio e durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais.

 • Formulario de inscrición a congresos e cursos. No caso de participación en congresos ou cursos formativos serán conservados durante o tempo que permaneza de alta como participante. Nunca será superior a 1 ano desde o último contacto.

 • Portelo único. Mentres non solicite a baixa do servizo.

 • Cesións de datos. 

 • Formulario de Contacto. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

 • Colexiación. Os datos poderán ser cedidos á entidade financeira encargada da xestión da cobranza das cotas e á entidade aseguradora coas que se ten concertada a póliza de responsabilidade civil profesional.

 • Formulario de Inscrición a congresos e cursos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

 • Portelo único. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

Dereitos do interesado. Terá dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para cumprir coas obrigacións legalmente establecidas.

Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís. Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfís que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

Onde exercer os dereitos. Para o exercicio dos seus dereitos debe enviar un correo electrónico a secretaria@colquiga.org indicando por escrito a súa petición.

A fin de facilitar o seu exercicio, facilitámoslle as ligazóns ao formulario de solicitude de cada un dos dereitos:
Formulario exercicio do dereito de acceso
Formulario de exercicio do dereito de rectificación
Formulario de exercicio do dereito de oposición
Formulario de exercicio do dereito de supresión (dereito “ao esquecemento”)
Formulario de exercicio do dereito á limitación do tratamento
Formulario de exercicios do dereito á portabilidad
Formulario de exercicio a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas

Medidas de seguridade. @Teniendo en cuenta o estado da técnica, os custos de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, COLEXIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco.

Transferencias internacionais de datos. Non existen transferencias internacionais dos seus datos a países fose do Espazo Económico Europeo (EEE).

Tratamento baseado no consentimento do afectado. A través desta páxina web non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento.

Deber de confidencialidade. De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 COLEXIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas. 

Inexactitude dos datos obtidos directamente do afectado. Para os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ao responsable do tratamento os datos persoais que sexan inexactos con respecto aos fins para os que se tratan, se vostede non exercitou o seu dereito de rectificación.

Dereito a reclamar. No caso de que non estea conforme co tratamento dos seus datos poderá dirixir as súas reclamacións #ante a Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
 

bottom of page