top of page

Breve historia das nosas organizacións

7 de xullo de 1944

 • Decreto polo que se determinan as atribucións e campos de actuación dos Doutores e Licenciados nas súas distintas especialidades.

9 de marzo de 1951

 • Créanse os Colexios de Doutores e Licenciados en Ciencias Químicas e Físico-Químicas como Corporacións Oficiais de carácter profesional, e coa consideración de persoas xurídicas con plena capacidade para o desenvolvemento dos seus fins. Establécese (artigo 3) que a colexiación é obrigatoria para exercer a profesión, excepto no caso da docencia.

20 de abril de 1952

 • Constitución no local da Escola de Arte e Oficios de Vigo, baixo a presidencia do Delegado do Consello Superior de Colexios Químicos D, Antonio Rodríguez de las Heras, do Colexio Oficial de Químicos de Vigo (con posterioridade de Galicia. Acta de Constitución .

15 de decembro de 1953

 • Orde ministerial (B.O.E. de 26/12/1953) pola que se concede aos Doutores e Licenciados en Ciencias Químicas e Físico Químicas o dereito de posuír un laboratorio adxunto ao seu despacho, sen pago de cota extra algunha.

2 de setembro de 1955

Publícase o Decreto de Profesionalidade, no que se establecen:

 

 • Artigo 1º .- “Os Licenciados en Ciencias, Sección de Químicas, están facultados para exercer actividades profesionais de carácter científico e técnico dentro do marco da súa especialidade. Estas actividades profesionais comprenden a actuación en funcións directivas, executivas, de asesoramento a entidades que requiran asistencia e colaboración de carácter científico na especialidade de Química”

 • Artigo 2º .- “Os ditames, estudos, análises, ensaios, taxacións, e outros documentos que vaian asinados por un Químico colexiado, sempre que se refiran a industrias, procedementos ou actividades de carácter químico e as aplicacións técnicas correspondentes, serán admitidos a todos os fins polas Administracións do Estado e corporacións Públicas ou de calquera organismo oficial ou privado”.

 • Artigo 4º .-“ O título de Licenciado en Ciencias Químicas faculta ao seu posuidor para ocupar prazas de funcionario técnico das Administracións Estatais, provinciais ou municipais, e as súas misións serán equivalentes en categoría e responsabilidade ás sinaladas no artigo 1º”.

10 de agosto de 1963

 • Decreto mediante o que se recoñece aos Licenciados en Ciencias Químicas o dereito para asinar proxectos de instalacións e actividades industriais de carácter químico, que no anterior Decreto reservábase aos Doutores en Química Industrial.

Febreiro de 1979

 • Aparece o número cero de “GALICIA QUÍMICA”, órgano de información do Colexio Oficial de Químicos de Vigo e da ANQUE de Galicia

 • Cambio de denominación do Colexio Oficial de Químicos de Vigo, polo de Colexio Oficial de Químicos de Galicia.

Abril de 2002

 • Celebración do Cincuentenario do Colexio Oficial de Químicos de Galicia.

Novembro do 2002

 • Créanse e regulan as especialidades sanitarias para químicos, biólogos e bioquímicos

Xuño de 2018

 • Despois de máis de 50 anos en Vigo, trasládase a sede do Colexio Oficial de Químicos de Galicia a Santiago de Compostela. (Edificio Area Central-Local 31E)

bottom of page