Breve historia das nosas organizacións

7 de xullo de 1944

 • Decreto polo que se determinan as atribucións e os campos de actuación dos doutores e titulados nas súas distintas especialidades.

9 de marzo de 1951

 • As Asociacións de Médicos e Licenciados en Ciencias Químicas e Físico-Químicas créanse como corporacións oficiais de carácter profesional e coa consideración de persoas xurídicas con plena capacidade para o desenvolvemento dos seus fins. Establécese (artigo 3) que a adhesión é obrigatoria para exercer a profesión, agás no caso da docencia.

20 de abril de 1952

 • Constitución nos locais da Escola de Arte e Oficios de Vigo, baixo a presidencia do delegado do Consello Superior de Colexios Químicos D, Antonio Rodriguez de las Heras, do Colexio Oficial de Químicos de Vigo (despois de Galicia. Acta de Constitución .

15 de decembro de 1953

 • Orde ministerial (BOE do 26/12/1953) pola que se outorga aos doutores e licenciados en Ciencias Químicas e Química Física o dereito a ter un laboratorio adscrito á súa oficina, sen pagar ningunha taxa adicional.

2 de setembro de 1955

Publícase o Decreto de profesionalidade, que establece:

 • Artigo 1o .- "Facultade de Ciencias, Sección de Química, están facultadas para realizar actividades profesionais de carácter científico e técnico no marco da súa especialidade. Estas actividades profesionais inclúen actuar en funcións directivas, executivas e de asesoramento a entidades que requiren asistencia e colaboración de carácter científico na especialidade de Química "

 • Artigo 2o. "Admitiranse as opinións, estudos, análises, ensaios, avaliacións e outros documentos asinados por un químico colexiado, sempre que se refiran a industrias, procedementos ou actividades de natureza química e as correspondentes solicitudes técnicas. a todos os fins das administracións estatais e das corporacións públicas ou de calquera organismo oficial ou privado ”.

 • Artigo 4.- "O título de licenciado en ciencias químicas faculta ao seu titular para ocupar postos de oficial técnico das administracións estatais, provinciais ou municipais, e as súas misións serán equivalentes en categoría e responsabilidade ás indicadas no artigo 1".

10 de agosto de 1963

 • Decreto polo que se recoñece o dereito a asinar proxectos de instalacións e actividades industriais de natureza química para os licenciados en Ciencias Químicas, que no Decreto anterior estaba reservado para os doutores en química industrial.

Febreiro de 1979

 • Aparece o número cero de "GALICIA QUÍMICA", órgano de información do Colexio Oficial de Químicos de Vigo e do ANQUE de Galicia

 • Cambio de nome do Colexio Oficial de Químicos de Vigo, polo Colexio Oficial de Químicos de Galicia.

Abril de 2002

 • Celebración do 50 aniversario do Colexio Oficial de Químicos de Galicia.

Novembro do 2002

 • Créanse e regúlanse especialidades sanitarias para químicos, biólogos e bioquímicos

Xuño de 2018

 • Despois de máis de 50 anos en Vigo, a sede do Colexio Oficial de Químicos de Galicia trasladouse a Santiago de Compostela. (Construción Área Central-Local 31E)

Samples_edited.jpg
Sentidiñoa.JPG

Horario

Lunes a Viernes

10:00 a 14:00 Horas

Atención con cita previa.